Val­tuus­toa­loit­teet Rii­hi­mä­ki

Riihimäen on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta
Riihimäen toteuttava viestintäänsä myös selkokielellä
Valtuustoaloite 26.9.2023
Oppimisen tuen tehostamisen toimenpiteitä
Tasa-arvoinen auraus
Koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailutus
Toisen asteen maksuttomuus kaikkien syksyllä 2021 aloittaneiden alaikäisten opiskelijoiden osalta


Riihimäen on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta

Maksuton toinen aste otettiin käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2021 ja samalla oppivelvollisuus nousi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisille myönnettiin maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokainen nuori sai lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettua riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Pelkän peruskoulun oppimäärän suorittaneiden työllisyysaste on noin 45 prosenttia, kun jo toisen asteen tutkinnon suorittaneilla työllisyysaste nousee yli 70 prosenttiin. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää siis merkittävästi myös työllistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan.

Nyt Petteri Orpon hallitus on päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hallituksen päätös tarkoittaa, että toisen asteen opinnot tulisivat maksullisiksi kesken opintojen, useimmille viimeisen vuoden osalta.

Maksuttomuus vaikuttaa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen ja vähentää eriarvoisuutta. Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Hallituksen päätös rajata maksuttomuutta on herättänyt laajaa vastustusta koulutuskentällä. Suomen lukiolaisten liitto on todennut muutoksen olevan erityisen kipeä niille nuorille, joilla on vaikeuksia toimeentulon, terveyden tai oppimisen kanssa. Suomen Vanhempainliitto on sanonut päätöksen olevan ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon loppuun. Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on ilmaissut huolensa uudistuksesta ja todennut sen sotkevan koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden ja opettajien arkea. Muutoksesta aiheutuu opettajille lisätyötä ja kunnille hallinnollista byrokratiaa, jonka vuoksi tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta.

Riihimäen ei tule toimeenpanna hallituksen päätöstä vaan jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista toisen asteen loppuun asti. Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun kunnat jättivät toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Sipilän hallituksen päätöksiä.

Maksuttomuuden keskeyttäminen kesken tutkinnon aiheuttaisi kaupungille hallinnollisia kustannuksia sekä kuormittaisi rehtoreiden ja opettajien työtä. Riihimäen kaupungin taloudellinen panostus tulisi osoittaa nuorten koulutuksen turvaamiseen hallinnon lisäämisen sijaan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Riihimäki jatkaa maksuttoman toisen asteen koulutusta nuorille koko tutkinnon ajan.

Riihimäellä 6.5.2024

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Takaisin ylös


Riihimäen toteutettava viestintäänsä myös selkokielellä

Selkokieli on suomen kieltä, joka on sisällöltään, sanastoltaan, rakenteeltaan ja visuaaliselta ilmeeltään (kirjoitettu selkokieli) helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin yleiskieli. Selkosuomessa on omat ohjeistuksensa, joita valtakunnallisesti ohjaa Selkokeskus.

Selkokielisistä teksteistä hyötyvät muun muassa iäkkäät, muistisairaat, kehitysvammaiset, lukivaikeudesta kärsivät ja maahanmuuttajat, jotka vasta opiskelevat suomea. Selkokieli on muokattu luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi kuin suomen yleiskieli.

Selkokielisten tekstien ja selkokielisen vuorovaikutuksen tarve on kasvamassa väestön ikääntyessä, maahanmuuton kasvaessa ja lukutaidon yleisesti heiketessä. Selkokieli auttaa ihmisiä saamaan tietoa, osallistumaan ja vaikuttamaan, hallitsemaan itsenäistä elämää tai kotoutumaan. Riihimäelläkin selkokielisestä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta hyötyvät myös kaikki muut, jotka haluavat saada tietoa kaupungin toiminnoista lyhyesti ja selkeästi.

Valtion viranomaiset ja muutamat kunnat ovat viime vuosina tuottaneet esimerkiksi  verkkosivuilleen selkokielistä materiaalia. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki on tuottanut palveluoppaan ikäihmisille, Kouvola maahanmuuttajille suunnatun selkokielisen oppaan kaupungin palveluista, Kuopio selkoesitteen kirjaston palveluista ja Vantaa selkokielistä kuukausilehteä. Kunnallisalan kehittämissäätiön oppaasta löytyy lisäesimerkkejä. Vuoden 2015 Kuntaliiton selvityksessä ⅔ kunnista oli sitä mieltä, että omassa kunnassa on tarvetta selkokieliselle tiedotusmateriaalille.  Myös TE25-järjestämissuunnitelmassa edellytetään työllisyysalueeltamme kokonaisvaltaisia, kattavia selkokielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.  Näin ollen koko kaupungin selkokielinen viestintäsuunnitelma on järkevää suunnitella ja toteuttaa samanaikaisesti.

Esitän, että Riihimäen kaupunki toteuttaa viestintäänsä ja tiedottamista myös selkokielisesti.  Selkokielen periaatteiden ottaminen mukaan edellyttää selkokielen koulutusta ja toteutuksen suunnitelmallisuutta. Selkokielinen, reilu  Riihimäki tukee kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Riihimäki 2.10.2023

Arja Tylli  (vas.)

Takaisin ylös


VALTUUSTOALOITE 26.9.2022

Me allekirjoittaneet, esitämme K-0 mallin käyttöönottoa vakavien kiusaamistapausten käsittelyssä Riihimäellä.

Riihimäellä on kouluterveyskyselyn vastausten perusteella runsaasti koulukiusaamista. Kiusaaminen ei jää vain kouluun, vaan yltää myös vapaa-ajalle ja sosiaaliseen mediaan. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan Riihimäellä 4. ja 5. luokkalaisista 7,7 % on kiusattu kerran viikossa. 8. ja 9. luokkaisista vastaava luku on 6,1 %. Koko lukuvuoden aikaa kiusatuksi tulleita on 4. ja 5. luokkalaisissa lähes kolmasosa oppilaista ja 8. ja 9. luokkalaisista viidesosa.

Kiusaamistapaukset saattavat olla pitkäkestoisia ja vakavia, joihin koulun omat toimet eivät ole enää riittävät. Myöskään poliisin tai lastensuojelun yksilölliset toimet eivät yksistään löydä ratkaisuja kompleksisiin ja monisyisiin konflikteihin. Kiusaamistilanteiden selvittäminen ja jälkihoidon syvällinen huomioiminen luo ja vahvistaa yksilön turvallisuudentunnetta, vähentää pelkoa, ehkäisee psykososiaalista oireilua ja vähentää koulusta poisjäämistä sekä mahdollistaa oppimisen.

Vaikeiden kiusaamistilanteiden selvittelyyn tarvitaan lähes aina monialaista verkostotyötä sekä aikaa, asennetta ja osaamista. Koulukiusaaminen on kouluväkivaltaa. Nuorten väkivaltatekojen taustalla on kosto omasta puolesta (50 %) tai toisen puolesta (25 %). (*Kriminologia – rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Kivivuori & Aaltonen & Danielsson 2018)

Aseman lapset ry:n käynnistämä K-0 toimintamalli on tarkoitettu vakavien kiusaamistapausten käsittelyyn. K-0 malli on tarkoitettu niiden kiusaamistapausten selvittelyyn, jotka eivät lopu koulun omalla selvittelyllä eli esim. KiVa-mallin mukaisella työskentelyllä. Se on mielestämme tärkeä lisä Riihimäen perusopetuksen KiVa-malliin. K-0 toimintamalli tukee jo kouluissa olevia toimintamalleja. K-0 toimintamallissa tärkeimmät periaatteet ovat vahvistaa koulun käyttämiä kiusaamisen estämisen malleja, olla puolueeton, kuulla kaikkia osapuolia ja tukea perheitä.

Kiusaamiseen puuttumiseen käytetään K-0 mallissa monialaista osaamista. Tuetaan niin koulun resurssia puuttua tilanteeseen, kuin myös perheiden voimavaroja vahvistetaan. Moniammatillinen yhteistyö järjestöjen ja eri viranomaisten kesken on myös vahva. K-0 on tavallaan turvallisen kouluympäristön kehittämisprojekti. Toiminnalla vahvistetaan viranomaisten, koulun, huoltajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

K-0 mallin käyttöönotto kunnassa edellyttää kunnalta työntekijän resurssin osoittamista K-0 malliin, muita kuluja mallista ei tule. K-0 mallissa Aseman lapset ry kouluttaa kunnan resursoimasta työntekijästä K-0 koordinaattorin. Aseman lapset ry toimii tämän työntekijän tukena. Aseman lapset ry toimii STEA-rahoituksella ja työntekijän kouluttaminen K-0 toimijaksi on maksutonta. Koska K-0 toiminta on tarkoitettu vakavien kiusaamistapausten käsittelyyn, niin arviomme mukaan käsiteltävien tapausten määrä edellyttää Riihimäellä vähintään yhden työntekijän kouluttamista K-0 toimintaan. Vertailuna Lohjalla on 1,5 työntekijää K-0 toiminnassa mukana. Lohjalla on 5000 peruskouluikäistä lasta ja vuoden aikana käsitellään noin 40 kiusaamistapausta K-0 mallin mukaisesti. Työntekijä, josta koulutetaan koordinaattori ja jonka resurssia käytetään K-0 toimintaan voi olla mm. koulun nuoriso-ohjaaja tai kouluvalmentaja.

Esitämme, että Riihimäen kaupunki ottaa K-0 toiminnan käyttöön vakavien kiusaamistapausten käsittelyssä.

Juha Hiltunen

Takaisin ylös


VALTUUSTOALOITE OPPIMISEN TUEN TEHOSTAMISEN TOIMENPITEISTÄ

Varhaiskasvatuksessa (1.8.2022 alkaen) ja perusopetuksessa on käytössä lakisääteinen oppimisen tuen malli. Eri tukimuodot on jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Noin  23 % peruskoululaisista saa tehostettua tai erityistä tukea. Sekä tehostettuun että erityiseen tukeen siirrettyjen oppilaiden määrä kasvaa vuosittain.

Jokaisessa päiväkotiryhmässä Riihimäellä on tuen tarpeen lapsia. 21 lapsen ryhmässä lakisääteiset tukitoimet eivät onnistu, eikä inkluusio välttämättä sovi kaikille. Myös muun ryhmän tarpeet saattavat jäädä ryhmään integroidun tuen lapsen vuoksi vähemmällä huomiolle, koska ryhmäkokoa ei ole pienennetty eikä henkilöresurssia lisätty.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat opiskelevat peruskoulussa yleisopetuksen ryhmissä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä.  Tilastokeskus julkaisee vuosittain tiedot muun muassa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden saamasta tuesta.

Erityisen tuen lapsilla on sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa oikeus erityisopetukseen ja muihin tukitoimiin. Tukitoimet määritellään lakisääteisissä pedagogisissa asiakirjoissa. Opetuksen järjestäjän on vastattava kaikissa tapauksissa, että lapsen oikeus opetussuunnitelman mukaiseen kasvatukseen ja opetukseen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeen toteutuu.

Useat oppimisvaikeuksia aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa jo varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aikana. Mitä aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasautuminen. Lisäksi on olennaista taata tuen muotojen jatkuminen, kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen.

Riihimäellä on useita ongelmia lasten oikeudessa saada tarvitsemaansa pedagogisen asiakirjojen mukaista tukea. Esimerkiksi yläkouluissa laaja-alaisia erityisopettajia on liian vähän, jotta erityisopettajaresurssia riittäisi luokkiin integroiduille tuen oppilaille. Erityisopettajien työtaakka on  valtava, eikä oppilaiden tukea pystytä resurssien puutteen vuoksi toteuttamaan.

Varhaiskasvatuksen täysissä ryhmissä henkilömitoitukset ovat lain kannalta minimissä. Kolmiportaisen tuen mallin edellyttämä lapsen välitön auttaminen ei toteudu, koska varhaiskasvatuksen erityisopettajia on liian vähän. Myös tukitoimia ohjaavien konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrä on tarpeeseen nähden liian vähäinen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja perusopetuksen laaja-alaisten erityisopettajien määrää lisäämällä varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin tukea pystyttäisiin toteuttamaan nykyistä paremmin. Lisäksi erityisopettajia tarvittaisiin suunnittelemaan varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa niiden tuen oppilaiden opetusta, jotka opiskelevat integroituina muuhun ryhmään. Tällaiseen konsultaatioapuun eivät tämänhetkiset niukat resussit taivu.

Riihimäen hankevetoinen perhe- ja lapsipolitiikka sekä määräaikaiset työsuhteet eivät houkuttele päteviä erityisopettajia varhaiskasvatukseen eikä  ja perusopetukseen.

Lakisääteisen oppimisen tuen  tehostamiseksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että

  • Riihimäellä selvitetään pikimmiten erityisopettajien lisätarve sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa, jotta jokaisen tuen oppilaan oikeus erityisopetukseen toteutuu.
  • Lisätarpeessa otetaan huomioon suositusten mukaan erityisopettajien määrä suhteessa lasten määrään (esimerkki varhaiskasvatus: 1:100, esiopetus 1:50, kertoimet ryhmiä muodostettaessa tehostetun tuen lapsen kerroin 2 ja erityisen tuen lapsen kerroin 3, erityisryhmien koko enintään 12 lasta (jos ryhmässä korkeintaa viisi tehostetun tuen tai erityisen tuen lasta, 8 lasta mikäli ryhmässä vain tehostetun tuen tai erityisen tuen lapsia, 6 lasta kehitysvammaisten ryhmässä, kaikissa erityisryhmissä oltava vähintää yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja).
  • Tehostetun ja erityisen tuen paikalliset ongelmakohdat tulee selvittää ja korjata havaitut ongelmat. Selvityksessä tulee osallistaa sekä oppilaat, huoltajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen, luokan- ja aineenopettajat sekä oppilashuollon henkilöstö.
  • Riihimäelle laaditaan kolmiportaisen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta läpi peruskoulun, jotta pystytään luomaan pitkäjänteinen tuen polku.

 

Riihimäellä 30.6.2022

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Takaisin ylös


Valtuustoaloite tasa-arvoisesta aurauksesta

15.11.2021

Tilastojen mukaan naiset kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä enemmän. Miehet puolestaan autoilevat naisia enemmän. Katujen liukkaudesta johtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu kolme kertaa enemmän jalankulkijoita kuin autoilijoita. Naiset loukkaantuvat näissä liukastumisissa miehiä useammin. (lähde: Kuntaliitto)

Liukastumiset aiheuttavat ajoittain talvikuukausina ruuhkapiikkejä terveydenhuollon toimipisteissä. Tapaturmien hoito ja töistä poissaolot maksavat neljä kertaa enemmän kuin katujen talvikunnossapito. (lähde: Kuntaliitto)

rauskohteita on erilaisia: esimerkiksi kouluihin kuljetaan usein jalkaisin ja bussipysäkkien kunnossapito on tärkeä asia myös monille bussia käyttäville huonojalkaisille vanhuksille tai muille liikkumisrajoitteisille. Lapset viedään esikouluihin ja päiväkoteihin ennen kuin vanhemmat menevät töihin. Lumessa on vaikeampi kulkea jalan, lastenrattaiden, polkupyörän tai rollaattorin kanssa kuin autolla.

Vetoan aloitteessa Riihimäen #Rakas Riksu kärkihankkeeseen: ”Hyvinvointi ja elämä, yhteisöllisyys, osallisuus”, sekä toimintaamme ohjaavaan arvoon Ripeys: ”Teemme arjen helpoksi ja sujuvaksi. Riihimäki palvelee ripeästi ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet.”

Esitän, että Riihimäki tarkastelee lumenaurauksen järjestystä ja sen vaikutuksia eri väestöryhmiin kuten sukupuoliin, ikäihmisiin tai heihin, joilla on liikkumisen rajoitteita. Kevyen liikenteen väylät tulee aurata ennen autoteitä.

Päivi Sandberg

Takaisin ylös


Valtuustoaloite koskien koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailutusta

13.12.2021

Riihimäellä jokainen koulu ja päiväkoti tekevät erikseen sopimuksen kullekin vuodelle koulukuvauksista. Näin ollen hinnat vaihtelevat suurestikin tehdyn sopimuksen mukaan.

OPH:n ja kuluttajaviraston oppilaitosten sekä yritysten ja yhdistysten välisestä yhteistyötä, markkinointia ja sponsorointia koskevassa muistiossa v 2007 on maininta: ”Vanhempien tulee voida luottaa siihen, että oppilaitoksissa huolehditaan oppilaiden ja heidän vanhempien eduista tilanteissa, joissa oppilaitos tekee päätöksiä, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia oppilaiden vanhemmille”.

Kuvausten kustannuksista vastaa todellisuudessa oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat, jotka kuvat ja kuvatuotteet ostavat. 2011 OPH on laatinut suosituksen koulukuvausten järjestämisestä oppilaitoksissa. Suosituksessa painotetaan sitä, että sopijaosapuolten puolueettomuus tulee varmistaa, sopimukset ja kilpailutus olisi avointa ja että sopimuksen tärkeimpänä tarkoituksena olisi tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia kuvatuotteita oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Muistiossa myös todetaan, että koska koulukuvaus voidaan lukea osaksi koulun normaalitoimintaa, ei ns järjestelypalkkion perimiseen ole erityistä syytä. Korvausta voidaan ainoastaan pyytää todellisista kustannuksista, kuten lisäsiivouksesta aiheutuneista kustannuksista. Kuitenkin koulun tehdessä sopimuksia valokuvaajien kanssa, on pelkona, että kuvaajan maksamalla järjestelypalkkiolla on liian suurta merkitystä ja näin ollen kuvien varsinaisen maksajan (huoltajien) etu ei ole etusijalla.

Koululle maksettava järjestelypalkkio kuitenkin on aina mukana näkymättömän osana kuvien lopullista hintaa. Joissain kouluissa vanhempainyhdistys kerää tämän järjestelypalkkion ja perustelee sen sillä, että järjestelypalkkio käytetään sitten oppilaiden hyväksi. Tässä olisi parempi käyttää muita varainkeruukeinoja, joihin jokainen vanhempi voisi osallistua oman varallisuuden mukaan.

Tarjousten ja sopimusten julkisuus lisää avoimuutta. Kunnan yleisesti tehdyllä sopimuksella voidaan saada merkittäviä eroja kuvatuotteiden lopullisiin hintoihin. Esimerkkinä Riihimäellä tänä syksynä ryhmäkuvan tai potrettikuva-arkin hinta toisessa koulussa on 2,40 € ja toisessa 7,90 €. Saman kuvapaketin hintaero voi olla siis kymmeniä euroja. Etenkin useamman lapsen vanhempien kohdalla kuukauden budjetille tämä voi olla kestämätön kustannus.

Pyydän selvitystä koulukuvaussopimusten nykytilasta Riihimäellä ja ehdotan, että kilpailutus tehtäisiin jatkossa keskitetysti kunnan toimesta, jotta varmistettaisiin oppilaille ja heidän huoltajilleen edulliset ja laadukkaat kuvatuotteet tasavertaisesti mahdollisiksi koko kaupungin alueella.” RIIHIMÄEN KAUPUNKI Puheenjohtajan ehdotuksesta aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Minna Belik ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Takaisin ylös


Valtuustoaloite koskien toisen asteen maksuttomuutta kaikkien syksyllä 2021 aloittaneiden alaikäisten opiskelijoiden osalta

16.8.2021

Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle astui voimaan elokuun alusta 2021. Laajennetun oppivelvollisuuden myötä toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia oppivelvolliselle.

Oppivelvollisuusiän nostaminen kuitenkin koskee peruskoulunsa viime keväänä päättäneitä, vuonna 2005 syntyneitä nuoria. Sen sijaan, vuonna 2004 syntyneet nuoret, jotka aloittavat toisen asteen opintonsa tänä syksynä eivät saa maksutonta koulutusta.

Lain tultua vasta voimaan, on ilmeistä, että myös Riihimäellä on joukko nuoria, jotka ovat oppivelvollisuuslain soveltamisalan ulkopuolella huolimatta siitä, että ovat aloittaneet toisen asteen opinnot vasta syyskaudella 2021. Tällaisessa tilanteessa voi olla, jos nuori on opiskellut perusopetuksen oppimäärää kalenterivuoden 2020 aikana ja jäänyt sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa tai hän on opiskellut nivelvaiheen koulutuksissa (perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli esimerkiksi kymppiluokalla tai valma koulutuksessa), tai vaihtanut opiskelualaa.

Maksuttoman oppimateriaalin ja muiden opinnoissa tarvittavien työvälineiden ja tarvikkeiden tarjoaminen myös näille nuorille on tärkeää erityisesti yhdenvertaisen kohtelun vuoksi. Aloite aiheuttaa jonkin verran kustannuksia, mutta kustannukset ovat luonteeltaan kertaluonteisia.

Toivon aloitteelle nopeaa käsittelyä.

Valtuustoaloitteena esitän, että:

  1. Riihimäen kaupunki kartoittaa ne oppilaat, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain soveltamisalan piirissä vaikka ovat aloittaneet toisen asteen opinnot syksyllä 2021.
  2. Valtuusto päättää tehdä erillispäätöksen maksuttoman oppimateriaalin sekä työvälineiden, -asujen ja -aineiden tarjoamisesta Riihimäen kaupungin perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa syksyllä 2021 aloittaneille opiskelijoille.

Aino-Kaisa Pekonen

Takaisin ylös