Haus­jär­vi

Hausjärven luottamushenkilö:

Sari Auvinen

  • Kunnanvaltuutettu
  • Sivistyslautakunnan jäsen
  • Kunnanhallituksen varajäsen
  • Hämeen liiton hallituksen varajäsen

 

Eeva-Liisa Niinioja

  • Tarkastuslautakunnan jäsen
  • Varavaltuutettu

Soile Roivas-Korhonen

  • Keskusvaalilautakunnan jäsen
  • Sivistyslautakunnan varajäsen

Valtuustoaloitteita:

Hausjärven kunnan on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta
Lapsiystävällinen kunta
Lasten harrastamisen puolesta
Kiusaamiseen puuttuminen K-0 toiminnalla

Hausjärven kunnan on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta

Maksuton toinen aste otettiin käyttöön valtakunnallisesti elokuussa 2021 ja samalla oppivelvollisuus nousi 18 ikävuoteen. Oppivelvollisille myönnettiin maksuttomat oppimateriaalit sen vuoden loppuun asti, jona nuori täyttää 20 vuotta. Muutoksen ansiosta jokainen nuori sai lukion tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritettua riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Pelkän peruskoulun oppimäärän suorittaneiden työllisyysaste on noin 45 prosenttia, kun jo toisen asteen tutkinnon suorittaneilla työllisyysaste nousee yli 70 prosenttiin. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää siis merkittävästi myös työllistymistä ja osallistumista yhteiskuntaan.

Nyt Petteri Orpon hallitus on päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hallituksen päätös tarkoittaa, että toisen asteen opinnot tulisivat maksullisiksi kesken opintojen, useimmille viimeisen vuoden osalta.

Maksuttomuus vaikuttaa koulutuksen tasa-arvon toteutumiseen ja vähentää eriarvoisuutta. Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti opiskelijoilla, joiden vanhemmista vähintään toinen on työtön, kumpikaan vanhemmista ei ole korkeakoulutettuja tai joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Hallituksen päätös rajata maksuttomuutta on herättänyt laajaa vastustusta koulutuskentällä. Suomen lukiolaisten liitto on todennut muutoksen olevan erityisen kipeä niille nuorille, joilla on vaikeuksia toimeentulon, terveyden tai oppimisen kanssa. Suomen Vanhempainliitto on sanonut päätöksen olevan ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon loppuun. Myös opettajien ammattijärjestö OAJ on ilmaissut huolensa uudistuksesta ja todennut sen sotkevan koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden ja opettajien arkea. Muutoksesta aiheutuu opettajille lisätyötä ja kunnille hallinnollista byrokratiaa, jonka vuoksi tavoitellut säästöt voivat jäädä saavuttamatta.

Hausjärven kunnalle lukion mahdollistaminen nuorille tasapuolisesti kodin taloudellisesta tilanteesta huolimatta, on myös kunnalle vetovoimatekijä ja vahviste kunnan arvolle olla lapsiystävällinen kunta.

Hausjärven kunnan ei tule toimeenpanna hallituksen päätöstä, jos hallitus ei peräänny päätöksestään vaan jatkaa maksuttomien oppimateriaalien tarjoamista toisen asteen loppuun asti. Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun kunnat jättivät toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Sipilän hallituksen päätöksiä.

Maksuttomuuden keskeyttäminen kesken tutkinnon aiheuttaisi Hausjärven kunnalle hallinnollisia kustannuksia sekä kuormittaisi rehtoreiden ja opettajien työtä. Hausjärven taloudellinen panostus tulisi osoittaa nuorten koulutuksen turvaamiseen hallinnon lisäämisen sijaan.

Hausjärven valtuutetut Sari Auvinen (VAS) ja Irene Piipponen (SDP) esittävät , että Hausjärven kunta jatkaa maksuttoman toisen asteen koulutusta nuorille koko tutkinnon ajan, jos maamme hallitus päättää olla perääntymättä päätöksestään lyhentää toisen asteen maksuttomuutta.

Hausjärvi
17.5.2024

Sari Auvinen, Vasemmistoliitto
Irene Piipponen, SDP
Takaisin ylös


Valtuustoaloite lapsiystävällinen kunta

Me valtuutetut Irene Piipponen (sdp) ja Sari Auvinen (vas.) ehdotamme, että Hausjärven kunta hakee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta tunnustusta.

Kanta-Hämeestä kunnat: Hämeenlinna, Riihimäki, Janakkala, Loppi, Hattula, Forssa ja Tammela ovat jo tunnustuksen saaneet.

Pidämme tärkeänä myös Hausjärven mukaan lähtöä malliin, jotta lasten oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon Hausjärvellä yhtä vahvasti kuin muualla Kanta-Hämeessä.

Malli lisää lasten osallisuutta ja lasten äänen kuulemista.

Malli lisää lasten yhdenvertaisuutta ja kaikkien lasten osallistumisen mahdollisuuksia.

“UNICEF työskentelee Suomessa sen hyväksi, että lapsen oikeudet toteutuisivat kaikkien täällä elävien alle 18-vuotiaiden arjessa. Tavoitteena on hyvä elämä jokaiselle lapselle.

Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia, joilla ei ole äänioikeutta. Samalla he ovat kuntalaisia, jotka ovat oikeutettuja erityiseen huolenpitoon, tukeen ja suojeluun. Heidän varassaan on myös kunnan tulevaisuus.

Suuri osa lapsiin ja nuoriin liittyvistä päätöksistä tehdään kunnissa. Kunnan viranhaltijat, työntekijät ja päättäjät ovatkin ratkaisevan tärkeitä lapsen oikeuksien turvaajia ja toteuttajia.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.”

Lähde: Lasten ääni kuuluvin joka kunnassa

Kunta ja erityisesti sen asukkaat hyötyvät lapsiystävällinen kunta mallin käyttöönotosta.

Malli ohjaa kuntaa huomioimaan lapset ja heidän tarpeensa päätöksenteossa ja antaa työkaluja lapsivaikutusten arviointiin päätöksenteossa.

Malli auttaa kuntaa ottamaan huomioon lakisääteiset velvoitteet.

Unicefin lapsiystävällinen kunta mallissa on viisi vaihetta.

Ensimmäisessä vaiheessa hakee mukaan malliin mukaan Unicefin ohjeiden mukaisesti.

Toisessa vaiheessa kunta tutustuu lasten oikeuksiin alkukoulutuksen myötä.

Kolmannessa vaiheessa kunta tekee kartoituksen nykytilasta.

Neljännessä vaiheessa kunta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet.

Viidenteen vaiheeseen kuuluvat Lapsiystävällinen kunta -työn seuranta, arviointi ja Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myöntäminen.

Mallissa kuntaan nimetään Lapsiystävällinen kuntakoordinaattori ja -koordinaatioryhmä. Koordinaatioryhmässä ovat edustettuina kunnan kaikki eri toimialat ja muut keskeiset toimijat, kunnan luottamushenkilöt sekä kunnan viestintä.

Lisäksi ryhmässä tulee olla lasten ja nuorten edustaja/edustajia.

24.4.2023 Hausjärvellä

Valtuutetut Irene Piipponen (sdp) ja Sari Auvinen (vas.)

Takaisin ylös


VALTUUSTOALOITE LASTEN HARRASTAMISEN PUOLESTA

Me valtuutetut, Irene Piipponen ja Sari Auvinen, esitämme Hausjärvelle kaikille lapsille harrastamisen mahdollistamista.

Valtioneuvoston lapsistrategian mukaan kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Lapsen harrastaminen ei saa olla kiinni perheen varallisuudesta tai vanhempien mahdollisuudesta kuljettaa lasta harrastuksiin. Harrastaminen ja mielekäs vapaa-aika ovat tärkeä osa kaikkien meidän hyvinvointia. Harrastukseen osallistumisen kynnys madaltuu, kun harrastus on lähellä tutussa paikassa, on maksuton ja kaverit käyvät samoissa harrastuksissa.

Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 vastausten mukaan Hausjärven kunnan alakoulujen oppilaista 81% harrastaa jotain vähintään kerran viikossa. Tämä tarkoittaa, että 19% lapsista ei ole viikoittaista harrastusta. Yläasteikäisistä 95,1% harrasti jotain viikoittain. Yläasteikäisistä 23,8% koki, että alueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille.

Lasten ja nuorten harrastamiseen koulu on paikkana hyvä, sillä se tavoittaa kaikki lapset. Hausjärvellä on koulujen yhteydessä kerhotoimintaa tällä hetkellä alakouluissa. Koulut ovat lisänneet kerhotoimintaa, mutta suuria eroja on koulujen välillä. Yläasteella ei ole harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Hausjärven kunta on saanut 10000 euroa Harrastamisen Suomen malliin avustusta. Tämä summa ei tule riittämään kaikille lapsille harrastuksen mahdollistamista, joten kunnan tulee budjetoida vuoden 2023 talousarvioon määrärahaa lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamiseksi. Seuraava Harrastamisen Suomen mallin rahoitushaku on helmi-maaliskuussa 2023. Harrastamisen Suomen malli edellyttää koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista niin, että lapsilta ja nuorilta selvitetään mitä he haluavat harrastaa. Harrastamisen Suomen mallissa voi kunta itse järjestää toiminnan tai se voi hakea mukaan yhdistyksiä, seuroja ja muita toimijoita.

Esitämme, että Hausjärvellä mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisia ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastaminen koulupäivän yhteydessä tulee olla mahdollista sekä alakouluissa että yläasteella. Toimintaa järjestettäessä tulee ottaa huomioon tuen tarpeiset lapset ja nuoret.

Esitämme, että Hausjärven kunnassa laaditaan koulukohtaiset harrastussuunnitelmat. Harrastussuunnitelmia laadittaessa lapset ja nuoret sekä alueen yhdistykset ja muut harrastusten järjestäjät otetaan mukaan suunnitteluun.

Tämän lisäksi esitämme, että Hausjärven liikuntatoimen lasten liikunta- ja sählyryhmät sekä uimakoulu ovat jatkossa maksuttomia. Maksuttomuus lisää kaikkien lasten mahdollisuutta osallistua toimintaan.

Hausjärvellä 20.9.2022

Irene Piipponen, SDP                                                                      Sari Auvinen, vas.

Takaisin ylös


VALTUUSTOALOITE KIUSAAMISEEN PUUTTUMISESTA K-0 TOIMINNALLA

Me valtuutetut, Sari Auvinen ja Irene Piipponen, esitämme K-0 mallin käyttöönottoa vakavien kiusaamistapausten käsittelyssä Hausjärven kunnassa.

Hausjärvellä on kouluterveyskyselyn vastausten perusteella runsaasti koulukiusaamista. Kiusaaminen ei jää vain kouluun, vaan yltää myös vapaa-ajalle ja sosiaaliseen mediaan. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan alakoululaisista 8,9% on kiusattu kerran viikossa. Yläkouluikäisistä vastaava luku on 18,2%. Oppilaita, jotka eivät ole koko lukuvuoden aikana lainkaan kokeneet kiusaamista, on alakoulussa 61,6% ja yläkoulussa 45,5%. Kiusaamisen kohteeksi on siis joutunut puolet yläkoulun oppilaista.  Välillisestä kiusaamisen kanssa tekemisissä on olleet lähes kaikki oppilaat.

Koulukiusaaminen on kouluväkivaltaa. Nuorten väkivaltatekojen taustalla on kosto omasta puolesta (50%) tai toisen puolesta (25 %). (*Kriminologia – rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Kivivuori& Aaltonen&Danielsson 2018)

Aseman lapset ry:n käynnistämä K-0 toimintamalli on tarkoitettu vakavien kiusaamistapausten käsittelyyn. K-0 malli on tarkoitettu niiden kiusaamistapausten selvittelyyn, jotka eivät lopu koulun omalla selvittelyllä eli esim. KiVa-mallin mukaisella työskentelyllä. Se on mielestämme tärkeä lisä Hausjärven perusopetuksen KiVa-malliin. K-0 toimintamalli tukee jo kouluissa olevia toimintamalleja. K-0 toimintamallissa tärkeimmät periaatteet ovat vahvistaa koulun käyttämiä kiusaamisen estämisen malleja, olla puolueeton, kuulla kaikkia osapuolia ja tukea perheitä.

Kiusaamiseen puuttumiseen käytetään K-0 mallissa monialaista osallistamista. Tuetaan niin koulun resurssia puuttua tilanteeseen, kuin myös perheiden voimavaroja vahvistetaan. Moniammatillinen yhteistyö järjestöjen ja eri viranomaisten kesken on myös vahva. K-0 on tavallaan turvallisen kouluympäristön kehittämisprojekti.

K-0 mallin käyttöönotto kunnassa edellyttää kunnalta työntekijän resurssin osoittamista K-0 malliin, muita kuluja mallista ei tule. K-0 mallissa Aseman lapset ry kouluttaa kunnan resursoimasta työntekijästä K-0 koordinaattorin. Aseman lapset ry toimii tämän työntekijän tukena. Aseman lapset ry toimii STEA-rahoituksella ja työntekijän kouluttaminen K-0 toimijaksi on maksutonta. Koska K-0 toiminta on tarkoitettu vakavien kiusaamistapausten käsittelyyn, niin arviomme mukaan käsiteltävien tapausten määrä edellyttää Hausjärven kunnassa yhden työntekijän kouluttamista K-0 toimintaan. (Vertailuna Lohjalla on 1,5 työntekijää K-0 toiminnassa mukana. Lohjalla on 5000 peruskouluikäistä lasta ja vuoden aikana käsitellään noin 40 kiusaamistapausta K-0 mallin mukaisesti). Työntekijä, josta koulutetaan koordinaattori ja jonka resurssia käytetään K-0 toimintaan voi olla mm koulun nuoriso-ohjaaja tai kouluvalmentaja.

Esitämme, että Hausjärven kunta ottaa K-0 toiminnan käyttöön vakavien kiusaamistapausten käsittelyssä.

Hausjärvellä 20.9.2022

Irene Piipponen, SDP                                           Sari Auvinen, vasemmistoliitto

Takaisin ylös